Tuesday, April 14, 2009

മലയാളം പരീക്ഷയ്ക്ക് മാര്‍ക്ക് കിട്ടുന്ന വിധം

2008-09 വര്‍ഷത്തെ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറിയുടെ മലയാളം ചോദ്യങ്ങളും ഓരോ ചോദ്യത്തിനും സ്കോറിടാനുള്ള മാനദണ്ഡം കാണിക്കുന്ന ഉത്തരസൂചിയും കാണുക. 


March -2009 Reg.No. .......... Name. .................... G - 5002 Part � II
മലയാളം 
(Malayalam)
 
Maximum: 80 Scores                                                                                                  Time; 2 1/2 Hours 
Cool - off time: 15 Minutes

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍:
നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് `കൂള്‍ ഓഫ് ടൈം' ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനോ, മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനോ പാടില്ല.
ഉത്തരങ്ങള്‍ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം വായിക്കണം.
എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം എഴുതണം.
ഒരു ചോദ്യനമ്പര്‍ ഉത്തരമെഴുതാന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉപചോദ്യങ്ങളും അതേ ചോദ്യ നമ്പരില്‍ നിന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.

1. പ്രതികരണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.
`കണ്ണീരിന്റെ മാനദണ്ഡം വച്ച് കടം എഴുതിത്തള്ളാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ പിന്നെ ബാങ്കും പൂട്ടി വീട്ടിലിരുന്നാല്‍ മതി. മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങള്‍ക്കില്ല.'
`കൊമാല' എന്ന കഥയിലെ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകളാണിത്. ഈ നിലപാടിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കുറിപ്പായി എഴുതുക.( ഒരു പുറം - സേ്കാര്‍:6)
Finalised score indicators HSE II march 2009
Part II Malayalam G- 5002
Entry level Optimum level Higher level 
കഥ, കഥാകാരന്‍, സന്ദര്‍ഭം (4) നിലപാട് 1. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയുടെ പക്ഷം 2. വിശ്വത്തിന്റെ പക്ഷം ഏതെങ്കിലുമൊരു പക്ഷം സമര്‍ഥിക്കുക (6) സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയോട് കൂടിയ നിലപാട് `വിശ്വന്‍' എന്ന നിരപരാധി സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്തിനുവേണ്ടി? `ജീവന്റെട സംരക്ഷണം ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാടിലെ മനുഷ്യ വിരുദ്ധത (6) 


2.ആസ്വാദനക്കുറിപ്പെഴുതുക.
`ഈ സിനിമയിലെ അപു എന്ന കഥാപ്രത്രം കാഴ്ചയിലൂടെയും ദുര്‍ഗ രുചിയിലൂടെയുമാണ് ലോകത്തെ അറിയുന്നത്.' 
`പാഥേര്‍ പാഞ്ചാലി' എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ( അരപ്പുറം - സേ്കാര്‍:4)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
കഥ എഴുതുകയോ, അപു ദുര്‍ഗ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയോ ചോയ്യുക (2) 2 ദൃശ്യങ്ങള്‍ എങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുക (4) ദൃശ്യം സൂചിപ്പിക്കുക ആസ്വാദനം എഴുതുക (4) 


3. കുറിപ്പെഴുതുക.
സാഹിത്യം സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണാടിയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. കൊമാല, മനുഷ്യപ്രദര്‍ശനം, കല്ലുവെച്ച നുണകള്‍ എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളില്‍ സമകാലിക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം എത്ര മാത്രമുണ്ട്. പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ആശയങ്ങളും സനാദര്‍ഭങ്ങളും ഉദാഹരിച്ച് കുറിപ്പെഴുതുക. (ഒന്നരപ്പുറം - സേ്കാര്‍ :8)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
മൂന്ന് കഥകളില്‍ നിന്നും പരാമര്‍ശം, സന്ദര്‍ഭസൂചനകള്‍ (4) കൊമാല മരിച്ചവരുടെ നാട് പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടസമൂഹം സ്വാര്‍ഥത, ചൂഷണം, കാപട്യം മാധ്യമങ്ങളുടെ മനുഷ്യവിരുദ്ധസ്വഭാവം മനുഷ്യപ്രദര്‍ശനം യന്ത്രവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം മനുഷ്യന്‍ - തകര്‍ന്ന മാനുഷികമൂല്യങ്ങള്‍. മനുഷ്യത്വം ആത്യന്തികമായി നിലനില്ക്കുന്നു. കല്ലുവെച്ചനുണകള്‍ ബാല്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശിക്ഷ തെറ്റായ ധാരണകള്‍ (8) ആനുകാലികസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശദീകരിക്കുന്നു (8) 


4. ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുക.
പരിസ്ഥിതിനാശം മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന കെടുതികള്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രത്തില്‍ അനിവാര്യമായും ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ കരുതുന്ന രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങള്‍ എഴുതുക. ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ചിത്രത്തിലുള്ള പ്രസക്തിയും വ്യക്തമാക്കണം. (സേ്കാര്‍: 6)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങള്‍ എഴുതുന്നു(4) (ഉദാ:- വരണ്ടുണങ്ങിയ വയലിലൂടെ വെള്ളത്തിനായി പാത്രവുമെടുത്ത് നീങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ദൃശ്യം) ഒരു ദൃശ്യമെഴുതിയാല്‍ (2) ദൃശ്യങ്ങള്‍ എഴുതുന്നു അവയ്ക്ക് ചിത്രത്തിലുള്ള പ്രസക്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു (6) ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രസക്തമായവ പ്രസക്തി നന്നായി വ്യക്തമാക്കുന്നു (6)

5. നിരൂപണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.
ഗീവര്‍ഗീസച്ചന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയില്‍ ഹിഗ്വിറ്റ എന്ന ഗോളിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളാണ് നല്കുന്നത്? കഥയിലെ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ഉദാഹരിച്ച് നിരൂപണം തയ്യാറാക്കുക ( ഒരു പുറം - സേ്കാര്‍: 8)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
കഥ, കഥാപാത്രങ്ങള്‍ വിശദീകരണം (5) കഥ, ഗീവര്‍ഗീസച്ചന്‍ ഹിഗ്വിറ്റ എന്ന ഗോളി സാധ്യതകള്‍ സന്ദര്‍ഭം ഉദാഹരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു (8) ധ്വനി സാധ്യതകള്‍ വിശകലനം ചെയ്ത് കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു (8) 

6. കുറിപ്പെഴുതുക.
`ആയുര്‍വേദത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകളുപയോഗിക്കുന്നത് ആ ചികിത്സാരീതിക്കോ കേരളത്തിനോ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിക്കൂടാ.'
ലേഖകന്റെ ഈ നിലപാട് യുക്തിസഹമാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ? സമകാലിക കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശകലനം ചെയ്ത് കുറിപ്പെഴുതുക. ( അരപ്പുറം- സേ്കാര്‍:6)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
ലേഖകന്റെ നിലപാട് തിരിച്ചറിയുന്നു പ്രതികരണം (2) വ്യക്തമാക്കിയാല്‍ (4) നിലപാടിനോടുള്ള പ്രതികരണം സമകാലിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു (6) സൂക്ഷ്മവും സമഗ്രവുമായ നിലപാട്, കാലികസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എഴുതുക (6) 

7. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യത്തിന്റെ രചനാന്തരണങ്ങള്‍ എഴുതുക. 
വാക്യം: മരങ്ങള്‍ തണല്‍ നല്കുന്നു. (സേ്കാര്‍ :2)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
രചനാന്തരണശ്രമത്തിനു് (1) ശരിയായ ഉത്തരം (2) 

8. കുറിപ്പെഴുതുക.
``തമ്മില്‍ കലര്‍ന്നാല്‍ ഗുണമേറും പൂക്കളെ
സമ്മേളിപ്പിപ്പിന്‍ സരസമായി'' (മാറ്റുവിന്‍ ചട്ടങ്ങളെ- കുമാരനാശാന്‍) 
മുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാവ്യ ഭാഗത്തിലെ പദങ്ങളുടെ ധ്വനിസാധ്യത വിശകലനം ചെയ്ത് കുറിപ്പെഴുതുക. (അരപ്പുറം - സേ്കാര്‍: 6)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
വരികളുടെ ആശയം കണ്ടെത്തി എഴുതിയാല്‍ (4) കലരുക, പൂക്കള്‍, സമ്മേളിപ്പിക്കുക പദങ്ങളുടെ ധ്വനിസാധ്യതക വിശകലനം ചെയ്ത് എഴുതിയാല്‍ (6) ധ്വനിസാധ്യതകള്‍ നന്നായി കണ്ടെത്തിയാല്‍ (6) 

9. പ്രതികരണക്കുറിപ്പെഴുതുക.
`ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണവും ദോഷവുമുണ്ട്. കാഴ്ചയ്ക്കായി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൃശ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അത് നിലകൊള്ളുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട ദൃശ്യങ്ങള്‍മാത്രം നാം എടുക്കുക. അല്ലാതെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ കണ്ണടച്ച് വിമര്‍ശിക്കുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല. വിഷവും അരിയും പലചരക്കു കടയില്‍ കിട്ടും. നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് നാം വാങ്ങിക്കഴിക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെയാണ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യവും.'

`ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള്‍ സമൂഹത്തെ അപചയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടോ' എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടന്ന സംവാദത്തില്‍ ഒരാള്‍ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ് മുകളില്‍ കൊടുത്തത്. ഇതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കുറിപ്പായി എഴുതുക.( ഒരുപുറം - സേ്കാര്‍:8)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
ആശയസംഗ്രഹം അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ നിലപാട് (4) ഏതു് നിലപാടായാലും ഉചിതമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചാല്‍ (8) ആധുനിക മാധ്യമസംസ്കാരത്തിന്റന്ന ഗുണദോഷങ്ങള്‍ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു (8)

10 വിലയിരുത്തല്‍ക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക
"Art is the best thing gifted to human beings by the Supreme Power. And the paintings are the best medium, which provides you freedom to realise all your thoughts, feelings and creativity without limitation.''

കലയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖകന്റെ നിലപാടിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം മലയാളത്തില്‍ കുറിപ്പെഴുതുക. (സേ്കാര്‍:6)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
ആശയം ഏകദേശം മനസിലാക്കിയാല്‍ (4) ആശയം മനസിലാക്കി പ്രതികരണം എഴുതിയാല്‍ (6) ആശയം കൃത്യമായി മനസിലാക്കി പ്രതികരണം എഴുതിയാല്‍ (6) 

11. കുറിപ്പെഴുതുക.
`ജനപ്രിയ സിനിമകളില്‍ ജീവിതമില്ല; ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുകാഴ്ചകള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. കൃത്രിമത്വമാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം. അതിശയോക്തിയാണ് അതിന്റെ മുഖമുദ്ര'
ജനപ്രിയ സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിമര്‍ശനം എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്കു പരിചിതമായ സിനിമകള്‍ ഉദാഹരിച്ച് വിശകലനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ( ഒന്നരപ്പുറം - സേ്കാര്‍:8)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
ജനപ്രിയ സിനിമ എന്തെന്നു് ഏകദേശധാരണ (6) ജനപ്രിയസിനിമ - ഉദാഹരണസഹിതം പ്രസ്താവനയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു (8) ജനപ്രിയസിനിമ - സമാന്തരസിനിമ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ജനപ്രിയസിനിമയുടെ രീതി ഉചിതമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു (8) 

12. തിരസ്കാരം, കൊമാല എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ആ തലക്കെട്ടുകള്‍ എത്രമാത്രം യോജിച്ചതാണ്, പരിശോധിച്ച് കുറിപ്പെഴുതുക. തലക്കെട്ടുകളുടെ വിവിധ അര്‍ത്ഥസാധ്യതകള്‍ പരിശോധിക്കണം. (അരപ്പുറം - സേ്കാര്‍: 6)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
ആശയം എഴുതിയാല്‍ തലക്കെട്ടുകള്‍ (അര്‍ഥം എഴുതണം) (4) വിവിധ അര്‍ഥസാധ്യതകള്‍ എഴുതണം തലക്കെട്ടുകള്‍ അനുയോജ്യമോ എന്നെഴുതണം (6) ധ്വനിസാധ്യതകള്‍ കണ്ടെത്തി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു (6) 

13. പ്രതികരണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.
``വാര്‍ദ്ധക്യത്തെ മഹത്വവല്ക്കരിക്കുകയും യുവത്വത്തെ നിസ്സാരമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് `വെള്ള സോക്‌സിട്ട മുടിനാരുകള്‍' എന്ന ലേഖനത്തില്‍ സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നത്.''

യുവത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു കൊണ്ട് ഈ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവുമോ? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് പറയാനുണ്ടാവുക? നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കുറിപ്പായി എഴുതുക. (അരപ്പുറം - സേ്കാര്‍:6)
score indicators
Entry level Optimum level Higher level 
ആശയം (പാഠം) - (3) നിലപാട് നന്നായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചാല്‍ (6) യുക്തിഭദ്രമായി നിലപാട് അവതരിപ്പിച്ചാല്‍ (6)


Finalised score indicators HSE II march 2009
Part II Malayalam G- 5002
ഈ സ്ക്കീം പ്രകാരം ഒരോ ലെവലിനും ലഭിക്കാവുന്ന ആകെ സേ്ക്കാറുകള്‍

Entry level Optimum level Higher level 
കുറഞ്ഞതു് 47 80 80
കൂടിയതു് 53 80 80

എന്‍ട്രി ലെവലില്‍ മാത്രം അമ്പതുശതമാനത്തില്‍ക്കൂടുതല്‍ സേ്ക്കാറുകള്‍ നേടാം.

No comments: